CMK

Download hier de brochure Blazersbende in PDF formaat.Bekijk nu de video Blazersbende in 360 graden.
Klik en sleep met je muis in de video!

Uitvoering Blazersbende 9 december 2015 (samen met drumfanfare ESKA)
op OBC Essenpas in Bemmel.


Bekijk nu de video Cultuur met Kwaliteit - Blazersbende - Spelen met Taal van Kunsthuis de Open Academie Lingewaard.

Planning Blazers bende basisscholen Mikado, Donatushof, De Wieling April/Juni 2014

Download hier de PDF met het schema van het blazersproject van de basischolen Mikado, Donatushof en De Wieling.Het programma basisonderwijs is vanaf september uitgebreid met het project Cultuur met Kwaliteit, een impulssubsidie voor de periode 2013 t/m 2016 waardoor de Open Academie Lingewaard in staat is in nauwe samenwerking met alle basisscholen in Lingewaard een zeer omvangrijk programma uit te werken voor alle leerlingen binnen en buiten schooltijd.

U ziet ondanks alle bezuinigingen heeft de provincie Gelderland en het Landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie OCW) extra middelen vrijgemaakt om dit te kunnen realiseren.

Onder de titel Cultuur als middel om onderwijs te verbinden is door de gezamenlijke schoolbesturen van de stichtingen Atos, Batavorum , De Linge, de Open Academie Lingewaard en de Provincie Gelderland een meerjarenplan opgesteld waardoor in de toekomst een structurele samenwerking tussen voornoemde partners t.a.v. Kunst en Cultuureducatie binnen en buiten schooltijd mogelijk wordt.

Het doel is dat alle basisschoolleerlingen en leerkrachten ervan gaan profiteren ook buiten schooltijd door culturele participanten op het gebied van muziek, dans en theater.

Momenteel wordt het projectplan verder uitgewerkt zodat m.i.v. september van de verschillende schoolbesturen scholen gaan deelnemen aan dit project.

Ongetwijfeld zal het zo zijn dat professionele medewerkers, onderwijs, kinderen en ouders in de planperiode te maken krijgen met de ontwikkelingen van dit hele specifieke project.

Namens de regiegroep Cultuur met Kwaliteit Lingewaard en het team van de Open Academie Lingewaard

Thomas van Der Ham, projectleider


Cultuureducatie hoogste prioriteit

Minister van Onderwijs en Cultuur Jet Bussemaker zei in Buitenhof (16/12/12) hoge prioriteit te willen geven aan cultuureducatie in basis- en voortgezet onderwijs. De overheid heeft een zorgplicht voor cultuur, met name in het toegankelijk maken van cultuur en cultuureducatie, en ook culturele instellingen kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid nog meer benadrukken. Bussemaker vindt cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren essentieel en wil naast het ingezette beleid voor het basisonderwijs indien mogelijk ook meer doen voor het voortgezet onderwijs.

Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit(2013-2016)

Om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren wordt de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld. Scholen en culturele instellingen worden daarom ondersteund bij het bereiken van de kerndoelen binnen het leergebied kunstzinnige oriŽntatie. Ook Lingewaard heeft plannen in het kader van deze regeling.

Vanaf volgend jaar loopt er vier jaar een landelijke stimuleringsregeling onder de titel Cultuureducatie met Kwaliteit. Lingewaard doet daar ook aan mee. De Open Academie zorgt voor de aanvraag en is, samen met de schoolbestuurder.
Hieronder volgt informatie over het project voor scholen die belangstelling hebben.

Doel
Het doel van het project is om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs via een landelijk samenhangende aanpak te borgen: te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. Om dat doel te bereiken zijn vier operationele hoofddoelen geformuleerd. Het project:

    maakt het mogelijk te beoordelen of de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriŽntatie bereikt zijn;
  1. stimuleert het werken met een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie;
  2. stimuleert leraren om hun capaciteiten op het gebied van cultuureducatie te onderhouden en te verdiepen;
  3. stimuleert culturele instellingen beleid te voeren dat gericht is op educatie en participatie van de jeugd, en aanbod voor scholen te ontwikkelen dat is afgestemd op de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriŽntatie.

Middelen
De Regeling Versterking Cultuureducatie PO liep van 2008-2012. Bij deze regeling ontvingen alle scholen jaarlijks ? 10,90 per leerling voor cultuureducatie. Vanaf 2012-2013 tot en met 2015-2016 worden de middelen van de Regeling Versterking Cultuureducatie opgenomen in de prestatiebox voor het primair onderwijs. In de regeling prestatiebox zijn ook middelen opgenomen voor opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren en schoolleiders. Het budget van ? 10,90 per leerling is bestemd voor het onderwijs gericht op het aanbrengen van samenhang en het bereiken van de kerndoelen binnen het leergebied Kunstzinnige oriŽntatie. De schoolbesturen kunnen uit de lumpsum nog extra middelen toevoegen voor dit doel. Het schoolbestuur kan het budget naar eigen inzicht verdelen over de verschillende scholen. Bovenop deze middelen komt nu vanuit de gemeente en het Rijk ongeveer eenzelfde bedrag beschikbaar voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt beheerd door de Open Academie.

Werkwijze
Scholen die samenwerken met culturele instellingen binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoud van cultuureducatie binnen hun curriculum. Het project is gericht op het realiseren van activiteiten rond het leergebied kunstzinnige oriŽntatie die in samenwerking met scholen voor primair onderwijs worden uitgevoerd door culturele instellingen Het gaat om activiteiten die bijdragen aan ťťn of meerdere van de hoofddoelen, te weten:

1) Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum
Activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriŽntatie teneinde doorgaande leerlijnen te realiseren. Er dient aandacht te zijn voor een onderwijskundige visie waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat. Hiermee wordt een onderwijskundige verdieping beoogd ten opzichte van het kennismakingsaanbod waaruit cultuureducatie nu veelal bestaat.

2) Vakinhoudelijke deskundigheid
Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie. Het gaat hierbij zowel om pedagogisch-didactische vaardigheden als ook om vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines en (kunst)historische kennis.

3) Relatie scholen en culturele omgeving
Activiteiten die de relatie versterken tussen scholen en hun culturele omgeving en die de inhoudelijke bijdrage van culturele instellingen aan het behalen van de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriŽntatie vergroten. Het gaat om duurzame en intensieve samenwerking. De lokale educatieve agenda is hiervoor een potentieel aanknopingspunt. In ons werkgebied verzorgt de Open Academie deze onderlinge relatie.

4) Bevordering van culturele ontwikkeling van de leerling
Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van een instrumentarium voor het beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen. Hierbij wordt de leeropbrengst centraal gesteld en een duidelijke relatie gelegd met de kerndoelen kunstzinnige oriŽntatie van het primair onderwijs.

Doorgaande leerlijn
Door kunst en cultuur aan te bieden vanaf groep 1 t/m groep 8 (en vervolgens tot aan het eindexamen in het voortgezet onderwijs) ontstaat een doorgaande leerlijn cultuur. Om het onderwijsaanbod voor kunstzinnige oriŽntatie over de hele schoolperiode te verdelen, kunnen binnen de kerndoelen tussendoelen benoemd worden die overeenkomen met stappen in de ontwikkeling van kinderen. Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Bij het opstellen van een doorgaande leerlijn kunst en cultuur is het van belang
  • per leerjaar uit te werken wat een kind moet kennen en kunnen aan het eind van de schoolperiode;
  • te zorgen dat kunst en cultuur ook een plaats krijgen bij andere dan de cultuurvakken;
  • te zorgen dat er aansluiting is tussen primair en voortgezet onderwijs;
  • te zorgen dat er aansluiting is tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie;
  • te zorgen voor voldoende uren en middelen om goed opgeleide docenten en (educatief) medewerkers van culturele instellingen in staat te stellen cultuuronderwijs te verzorgen waarmee invulling gegeven wordt aan een doorgaande leerlijn kunst en cultuur.


Onderwijsarrangementen
In het kader van de Brede School ontwikkeling heeft de Open Academie gewerkt met doorgaande leerlijnen voor alle kunstvakken en met onderwijsarrangementen. Hierbij kiest de arrangeur uit het potentieel van alle mogelijkheden een programma dat past bij de visie en het curriculum van de school. Dit programma kan bijvoorbeeld bestaan uit lessen, bezoek aan een culturele instelling, incidentele projecten en een orkest op school. Zo krijgt elke school een passend arrangement dat leerjaar na leerjaar leidt tot de doorgaan de lijn. De Open Academie heeft hier op de Brede Scholen ervaring mee opgedaan en stelt deze nu beschikbaar voor alle scholen.

Opbouw
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een stimuleringsregeling. Dat wil zeggen dat het een impuls moet geven die zelfstandig verder werken mogelijk moet maken. Daarom beginnen we met ongeveer 5 scholen in 2013/2014, vervolgens komen daar elk jaar scholen bij, zodat aan het eind minstens de helft van de scholen heeft meegedaan. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We beginnen met scholen die zelf al veel investeren in cultuur. Zij hebben meest al een plan voor cultuureducatie gemaakt. Ook moet de school een Brede School zijn. Nadat de belangstelling voor deelname is gepeild maken we samen met de schoolbesturen op basis van criteria een keus voor de scholen die binnenkort beginnen. De voorbereiding start dan in april 2013 en de uitvoering begint in het schooljaar 2013/2014.

Deelname
Scholen die belangstelling hebben om volgend jaar aan het project deel te nemen kunnen dat melden bij het schoolbestuur. Zij zorgen ervoor dat de belangstellingsregistratie bij ons terecht komt en dat er een goede keus gemaakt wordt van deelnemende scholen. Meer informatie over het project is te vinden op www.cultuurplein.nl

Klik hier voor het projectplan CMK Lingewaard in PDF formaat.Klik voor meer informatie op het onderstaande logo.
De cursusbrochure kunt u via info@openacademie.nl of via telefoonnummer 0481 465705 aanvragen.